Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ

B2B.DARYNATURY.PL


„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Platforma Zakupowa b2b.darynatury.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Zakupową b2b.darynatury.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Platformy Zakupowej b2b.darynatury.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej b2b.darynatury.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Platformie Zakupowej.
 6. NOWOŚĆ - Produkt w ofercie Sprzedawcy w okresie 3 miesięcy kalendarzowych od daty wprowadzenia do sprzedaży.
 7. PRODUKT – dostępna w Platformie Zakupowej rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Platformy Zakupowej.
 9. PLATFORMA ZAKUPOWA – serwis internetowy Usługodawcy przeznaczony wyłącznie dla Klientów niebędących Konsumentami, działający pod adresem b2b.darynatury.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Mirosław Angielczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Angielczyk „Dary Natury” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk, NIP: 5440002537, REGON: 050003152, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@darynatury.pl, numer telefonu: +48 85 656 90 21, 512 011 446.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Platforma Zakupowa b2b.darynatury.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy Zakupowej (opisu Produktów) wymaga założenia Konta.
 3. Klient zobowiązany jest do akceptacji regulaminu w momencie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji administrator wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży na podany w trakcie rejestracji adres mailowy.
 4. Produkty oferowane w Platformie Zakupowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy Zakupowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Platformy Zakupowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy Zakupowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Platformie Zakupowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient musi dokonać rejestracji Konta, a następnie otrzymać dostęp do Platformy Zakupowej. Dostępu udziela Sprzedawca.
 9. Zamówienia można dodatkowo składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@darynatury.pl,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 85 656 90 21, 512 011 446.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Platformie Zakupowej przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 12. Platforma Zakupowa realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.


§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 8 do 11.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.
 7. Jeżeli Klient niebędący Konsumentem otrzyma niepełną dostawę tzn. nie otrzyma niektórych zamówionych Produktów (w szczególności z powodu braku w magazynie lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy), a jednocześnie chciałby otrzymać dany Produkt, to jest on zobowiązany do złożenia nowego Zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 8063 0001 0020 0200 0172 0002 (Bank Spółdzielczy w Brańsku o. Grodzisk) Mirosław Angielczyk „Dary Natury”, Koryciny 73, 17-315 Grodzisk, NIP: 5440002537. W tytule przelewu należy wpisać "Faktura nr........"
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1- 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, z wyłączeniem przypadków ustalonej płatności terminowej.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu realizacji Zamówienia i są uzależnione od ilości spakowanych paczek i wartości Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 14 Dni Roboczych.
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  1. dostawa do Warszawy bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 200 zł brutto,
  2. zamówienia do 200 zł brutto – koszt każdej spakowanej paczki 16 zł,
  3. zamówienia od 200 zł do 1000 zł brutto – koszt każdej spakowanej paczki 8 zł,
  4. zamówienia powyżej 1000 zł brutto – wysyłka gratis.
 4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja.
  1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@darynatury.pl lub pisemnie na adres: ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk.
  2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  3. Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych Produktów oraz ewentualnych uszkodzeń Produktów będą rozpatrywane pod warunkiem ich zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od odebrania przesyłki.
  4. W przypadku wystąpienia wady lub otrzymania niepełnowartościowego Produktu zakupionego u Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji i zwrotu w terminie 7 dni od daty dostarczenia Produktu.
  5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 8
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi albo Klientowi (w przypadku dostawy z użyciem transportu własnego Sprzedawcy).
 5. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W przypadku dostawy z użyciem transportu własnego Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu wydania go Klientowi.
 7. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
 8. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika i stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, termin gotowości do odbioru może ulec wydłużeniu.
 10. Klient ma prawo do dokonania zwrotów towarowych:
  1. Nowości wprowadzane do oferty – w terminie 3 miesięcy od daty zakupu bez ograniczeń ilościowych,
  2. produkty przeterminowane – nie później niż 30 dni od zakończenia terminu przydatności do spożycia - w ilościach nie przekraczających 5 % wartości obrotu towarowego netto realizowanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym realizację zwrotów,
  3. produkty w stałej ofercie sprzedażowej - w ilościach nie przekraczających 5 % wartości obrotu towarowego netto realizowanego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzającym realizację zwrotów.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 12. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Zakupowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy Zakupowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Platformy Zakupowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Platformie Zakupowej,
  3. korzystanie z Newslettera,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Platformie Zakupowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy Zakupowej treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Platformy Zakupowej i prezentowanych w niej materiałów.
§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie Zakupowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Platformie Zakupowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Platformy Zakupowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy Zakupowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@darynatury.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@darynatury.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem b2b.darynatury.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością Mirosława Angielczyka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Angielczyk „Dary Natury”, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk, NIP: 5440002537, REGON: 050003152. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony b2b.darynatury.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony b2b.darynatury.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Platformy Zakupowej pod adresem b2b.darynatury.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej b2b.darynatury.pl użyte są w celach informacyjnych.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Platformę Zakupową zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.